Besluit Ontheffing Soortenbescherming Wet natuurbescherming grote bruggen A27 Houten - Hooipolder

Keizersveerbrug
07-07-2022
3172 keer bekeken

Met de verbreding van de A27 Houten – Hooipolder worden ook 3 grote bruggen, te weten de Keizersveerbrug, Merwedebrug en Hagesteinsebrug vervangen en wordt de Houtsensebrug verbreed.

Om straks tijdig te kunnen starten met de werkzaamheden heeft Rijkswaterstaat voor deze 4 grote bruggen een ontheffing Soortenbescherming Wet natuurbescherming aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze ontheffing is aangevraagd vooruitlopend op de realisatie om tijdig natuurmaatregelen te treffen. Hiermee geven we beschermde soorten die op en rond de bruggen verblijven alvast een veilige plek.

Het Besluit Soortenbescherming Wet natuurbescherming voor de Keizersveerbrug, Merwedebrug, Hagesteinsebrug en Houtensebrug  is op 6 juli 2022 gepubliceerd en ligt van 7 juli tot en met 17 augustus ter inzage. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De verbreding van de A27, de vervanging van 3 bruggen (Keizersveerbrug, Merwedebrug, Hagesteinsebrug) en de verbreding van de Houtensebrug zijn belangrijk voor de bereikbaarheid van én de doorstroming van het verkeer in de regio. Om de bruggen te kunnen vervangen/verbreden, moeten de nodige werkzaamheden plaatsvinden.

Met de aanleg van de verbrede A27 en de werkzaamheden aan de 4 bruggen kunnen we niet voorkomen dat hierdoor het leefgebied van een aantal beschermde soorten, zoals buizerd, sperwer, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, ruige dwergvleermuis en de grote modderkruiper wordt verstoord en voor een deel vernietigd. Hiervoor hebben we een ontheffingsaanvraag gedaan. Daarin zijn maatregelen opgenomen, zodat bij de werkzaamheden rekening wordt gehouden met beschermde soorten. Een aantal van deze maatregelen hebben we vooruitlopend op de ontheffing al aangelegd. Zo zijn nieuwe vleermuiskasten geplaatst in het gebied, zoals nabij de Houtensebrug. Lees een eerder gepubliceerd artikel daarover.

Rondom de 4 bruggen starten najaar 2022 de kapwerkzaamheden. De toekomstige aannemer legt later de werkterreinen aan. Daarna begint hij met de aanleg van de grondterpen voor de fundering en de landhoofden van de nieuwe bruggen. Uiteraard verwijderen we niet meer bomen en struiken dan strikt noodzakelijk. Na de bouwwerkzaamheden aan de A27 en de grote bruggen planten we weer nieuwe bomen en struiken aan, zodat de vernieuwde A27 met de bruggen goed in het landschap en de omgeving ingepast worden.

Besluit ontheffing

Voor de vervanging van de Keizersveerbrug, Merwedebrug, Hagesteinsebrug en de verbreding van de Houtensebrug en daaraan voorafgaand het bouwrijp maken van de werkterreinen en het kappen van bomen is een ontheffing Soortenbescherming Wet natuurbescherming (Wnb) nodig. Hiervoor hebben we een ontheffingsaanvraag gedaan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op 6 juli 2022 2022 is het Besluit ontheffing verbodsbepalingen Wet natuurbescherming (4 bruggen) gepubliceerd in de Staatscourant.

Terinzagelegging Besluit ontheffing

Het besluit ontheffing verbodsbepalingen Wet natuurbescherming en de bijbehorende stukken liggen van 7 juli tot en met 17 augustus 2022 ter inzage. De stukken zijn te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Belanghebbenden en niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend, kunnen schriftelijk beroep instellen bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zie de Kennisgeving in de Staatscourant voor meer informatie.

Meer lezen?

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen