Onherroepelijk tracébesluit: sluitstuk van 13 jaar voorbereiding

Luchtfoto van de Keizersveerbrug De Keizersveerbrug verbindt het Land van Altena met het Brabantse vasteland over de Bergsche Maas. Het is 1 van de 3 grote bruggen die we compleet gaan vervangen. Foto: XKP
14-04-2021
5868 keer bekeken

Op 16 december 2020 deed de Raad van State een uitspraak over het laatste beroep op het tracébesluit (TB) voor de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder. Dit betekent dat het TB nu echt onherroepelijk is. Projectjurist Katy Rosmulder blikt terug op hoe het zo gekomen is.

‘Het onherroepelijke TB is het sluitstuk van het planstudieproces, dat in 2007 van start ging. Ik ben sinds 2009 bij het project betrokken. Ik loop dus al even mee. Terugblikkend op die eerste jaren kan ik wel stellen dat er toen een hoop onzekerheid heerste. Niet alleen over hoe de verbreding eruit zou komen te zien, maar ook óf het project überhaupt wel door zou gaan. Toen in 2014 de voorkeursvariant werd vastgesteld, kwam aan die onzekerheid gelukkig een eind.’

Gloednieuwe bruggen

‘Daarna ging FLOW27, een consortium van adviesbureaus Antea Group, Movares, Tauw en Goudappel Coffeng, van start met het opstellen van het ontwerptracébesluit (OTB) en alle daarbij horende onderzoeken. In 2016 stelde de minister het OTB, het Ontwerpsaneringsplan (OSP) en het milieueffectrapport (MER) vast. Daarop mocht iedereen een zienswijze indienen. Dat leverde maar liefst 430 zienswijzen op. Samen met FLOW27 gingen we vervolgens aan de slag met het verwerken van de zienswijzen en het opstellen van het TB. Daar hadden we aardig de vaart in, maar toen bleek eind 2016 dat er haarscheurtjes in de Merwedebrug zaten. Dit leidde uiteindelijk tot het besluit om 3 van de 4 grote bruggen te vervangen in plaats van te renoveren. Dat was voor iedereen een behoorlijke verandering.’

Keizersveerbrug gezien vanaf het water

Schouders eronder 

‘We waren op dat moment een flink eind op weg met het TB en de grote vraag was hoe we hier als project mee om moesten gaan. Gelukkig was de samenwerking met FLOW27 heel goed. We hebben samen de schouders eronder gezet om de klus te klaren. Uiteindelijk heeft het besluit om de 3 grote bruggen te vervangen ertoe geleid dat er relatief veel tijd zat tussen OTB en TB. We moesten nu eenmaal heel veel opnieuw uitzoeken. In december 2018 stelde de minister het TB vast, waarna de volgende fase van de beroepsprocedure volgde. Dit leidde tot 45 beroepen waar de Raad van State zich over moest buigen.’

Zitting Raad van State

‘De zitting van de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State vond plaats in maart 2020, vlak voor de coronacrisis uitbrak. De zitting zelf nam 3 dagen in beslag. En daarna begon het grote wachten. De Raad van State had aangegeven dat de uitspraak waarschijnlijk binnen 12 weken zou volgen. Uiteindelijk duurde het – mede als gevolg van de coronacrisis – 25 weken! De uitspraak was positief voor de voortgang van ons project: nagenoeg alle bezwaren tegen TB waren ongegrond. Slechts op één onderdeel moest een nieuwe beslissing worden genomen.’

Sluitstuk van jaren voorbereiding

‘De periode na de uitspraak hebben we gebruikt om het verweer dat we beter moesten toelichten te verduidelijken. Afgelopen december kregen we te horen dat de Raad van State akkoord is gegaan met deze nadere onderbouwing. Daarmee hebben we nu dus een onherroepelijk TB. Inmiddels zitten we volop in de voorbereiding voor de uitvoering. Als jurist ben ik nog steeds verbonden aan het project: als “hoeder van het TB” houd ik de vinger aan de pols om te zorgen dat wat we in het TB hebben opgeschreven ook echt gaan uitvoeren. Met mijn jarenlange A27-ervaring fungeer ik soms als geheugen van het project; een mooie rol die ik met plezier vervul.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen