Hogere Merwedebrug en aanpassingen in planning en budget bij wegverbreding A27 Houten - Hooipolder

De Merwedebrug gezien vanaf het waterOp verzoek van de sector verhogen we de doorvaarthoogte van de Merwedebrug. Foto: Studio Retouched
27-11-2020
13657 keer bekeken

Onlangs is het Tracébesluit A27 Houten-Hooipolder, met nog een kleine uit te voeren herstelactie, onherroepelijk geworden. Dat is goed nieuws omdat de aanbesteding van dit project hiermee in gang gezet kan worden.

De doorvaarhoogte van de Merwedebrug wordt op verzoek van de sector verhoogd ten opzichte van het Tracébesluit.

Hogere Merwedebrug 

De huidige Merwedebrug is in het midden hoger dan het ontwerp van de nieuwe Merwedebrug. De sector, diverse brancheorganisaties en bedrijven, uitte hierover hun zorg. Mede op basis van de belangen voor de scheepvaart en de geldende CCR-eisen is besloten om de brug hoger aan te leggen dan waarvan in het Tracébesluit werd uitgegaan, waarmee deze op gelijke hoogte komt met de huidige Merwedebrug. 

Budget

Om de realisatie van dit project mogelijk te maken is het budget aangevuld tot € 1.718 miljoen. De noodzaak van het ophogen van het projectbudget heeft een drietal oorzaken. Ten eerste blijkt uit areaalonderzoeken, die ter voorbereiding van de aanbesteding zijn uitgevoerd, dat de bodemgesteldheid en de toestand van de kunstwerken en wegverharding op dit traject slechter zijn dan waar eerder vanuit werd gegaan. Ten tweede worden de engineeringkosten hoger geraamd door marktontwikkelingen. En ten derde is er op 28 april 2020 aan de Tweede Kamer toegezegd de doorvaarthoogte van de nieuwe Merwedebruggen in het project A27 Houten Hooipolder opnieuw af te wegen. 

Planning

Vanwege de landelijke stikstofproblematiek is het Tracébesluit later onherroepelijk geworden dan waarmee in de eerdere MIRT-planning rekening was gehouden. En door de complexiteit en omvang van het project vergt de aanbesteding meer tijd. Dit project is één van de vier pilotprojecten voor wat betreft de tweefasenaanpak en beoogt daarmee op de lange termijn een beheersbaar en voorspelbaar verloop van het project te realiseren met minder kans op vertraging en vertragingskosten. De projectmijlpalen zijn om bovengenoemde redenen als volgt aangepast: de MIRT mijlpaal ‘Start realisatie’ wordt 2023, openstelling tracé Zuid (Everdingen Hooipolder) wordt 2029-2031 en de openstelling tracé Noord (Houten Everdingen) wordt eveneens 2029-2031. De toegezegde bestuurlijke inspanningsverplichtingen voor Knooppunt Hooipolder eind 2026 en de nieuwe Aansluiting bedrijventerrein Groote Haar in Gorinchem Q1 2026 wijzigen voorlopig niet.

De voorbereidingen van de wegverbreding gaan onverminderd door. Zo vinden de eerste werkzaamheden buiten al plaats, zoals het verleggen van kabels en leidingen door diverse netbeheerders.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen