Samen met het waterschap kijken naar de gevolgen voor water

Portretfoto Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling Dries Schuwer van De Stichtse RijnlandenDries Schuwer: ‘Het overleg met Rijkswaterstaat is zeer constructief’
06-10-2020
6370 keer bekeken

Bij de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder vindt er intensief overleg plaats tussen Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling Dries Schuwer van De Stichtse Rijnlanden legt uit waarom dit overleg nodig is.

De verbreding van de A27 Houten - Hooipolder heeft nogal wat gevolgen voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Dat komt omdat het waterschap een aantal belangrijke objecten op dit traject in eigendom heeft, legt Dries Schuwer uit. ‘Er ligt bijvoorbeeld een sifon onder de A27 ter hoogte van de Schalkwijkse Wetering.’ Ook kruist de snelweg de Lekdijk, de primaire waterkering die een groot deel van de Randstad beschermt tegen overstromingen. ‘Vrijwel de gehele Lekdijk wordt de komende jaren versterkt, dus ook het deel waar de aanlanding van de nieuwe Hagesteinsebrug komt.’

Plas graven

Voor het waterschap is het belangrijk dat het risico op toekomstige wateroverlast bij de verbreding van de A27 zo veel mogelijk ingeperkt wordt. ‘Door de verbreding ontstaat er een groter verhard oppervlak en zal er bij een hoosbui meer water afstromen naar de berm’, aldus Schuwer. ‘Daarom is het belangrijk dat er extra waterberging komt, zodat wateroverlast zo veel mogelijk wordt beperkt. Bij de afslag Nieuwegein richting Houten laten we daarom een plas graven die als waterberging dient. Ook op andere plekken doen we dit zo.’

Onderhoudspaden

Ander punt van overleg tussen Rijkswaterstaat en De Stichtse Rijnlanden is de bereikbaarheid van de sloten die langs de A27 liggen. ‘Door de verbreding kan het zijn dat onderhoudspaden langs deze watergangen opschuiven, maar het is natuurlijk wel noodzakelijk dat we deze wateren kunnen blijven onderhouden’, legt Schuwer uit. ‘Daarom werken we met Rijkswaterstaat aan een nieuw ontwerp van het watersysteem.’

Constructief

Schuwer is tot nu toe erg tevreden over de samenwerking met Rijkswaterstaat. ‘Het overleg is zeer constructief. Samen hebben we veel tijd geïnvesteerd in het watertoetsproces, waarin we alle relevante wateraspecten hebben besproken. Het grootste deel van onze inbreng is gehonoreerd en op andere punten zijn we in goed overleg tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing gekomen.’ Deze vruchtbare samenwerking leidde ertoe dat De Stichtse Rijnlanden als een van de eerste van alle stakeholders samen met Rijkswaterstaat zijn handtekening zette onder de uitvoeringsovereenkomst. Uiteindelijk moet het waterschap nog wel een watervergunning afgeven voor het project.

Met één mond spreken

Het overleg over de gevolgen van de wegverbreding bleef overigens niet beperkt tot Rijkswaterstaat, vertelt Schuwer. ‘Ook met de andere betrokken waterschappen, Rivierenland en Brabantse Delta, hebben we regelmatig de koppen bij elkaar gestoken. Ieder waterschap heeft natuurlijk zijn eigen belangen, maar er zijn ook gemeenschappelijke punten waarover we afstemmen. Hoe leggen we bijvoorbeeld de afspraken goed vast in de uitvoeringsovereenkomst? Het is voor ons, maar ook voor Rijkswaterstaat, fijn als we als waterschappen daarin met één mond spreken.’

Kwaliteitseisen

Nu de plannen voor hoe om te gaan met de gevolgen van de wegverbreding voor de eigendommen van De Stichtse Rijnlanden op tafel liggen, kan Rijkswaterstaat zich richten op de uitvoering. Ook hierin wordt het waterschap nauw betrokken. ‘Onlangs is bekend geworden dat nagenoeg alle bezwaren tegen het Tracébesluit A27 Houten - Hooipolder ongegrond zijn verklaard. Dit betekent dat de wegverbreding doorgaat. We kunnen dus samen met Rijkswaterstaat aan de slag.’

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen