Wat is er gebeurd met de zienswijzen op het OTB en OSP?

Luchtfoto met daarop  de visualisatie van de nieuwe verbindingsboog van knooppunt Hooipolder
10-04-2019
6063 keer bekeken

In het tracébesluit (TB) en saneringsbesluit (SB) voor de A27 Houten - Hooipolder zijn de ingediende zienswijzen op het ontwerptracébesluit (OTB) en ontwerpsaneringsplan (OSP) meegewogen. De Nota van Antwoord bevat de antwoorden van Rijkswaterstaat op deze zienswijzen.

Zienswijzen ingedeeld in thema's

In totaal zijn er 362 zienswijzen ingediend op tegen het OTB en 68 zienswijzen op het OSP. Vanwege de verwevenheid van de procedures en de inhoud van het OTB en OSP, heeft Rijkswaterstaat ervoor gekozen om één Nota van Antwoord op te stellen voor beide onderdelen. Voor een overzichtelijke beantwoording zijn de zienswijzen ingedeeld in thema's zoals luchtkwaliteit, geluidshinder, knooppunt Hooipolder en schade in de uitvoeringsfase. Alle indieners van een zienswijze hebben per post een antwoord van Rijkswaterstaat gekregen.

Luchtkwaliteit

Een deel van de zienswijzen ging over de mogelijke verslechtering van de luchtkwaliteit. Het milieueffectrapport (MER) laat zien dat het effect van de wegverbreding op de luchtkwaliteit zeer beperkt is. De waarden van zowel stikstofdioxide als fijnstof blijven voldoen aan de eisen die de Wet milieubeheer stelt. Het project is daarnaast opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Daarin werken Rijk, provincies en gemeenten samen om tijdig te voldoen aan de Europese normen.

Geluidshinder

Een ander belangrijk thema in de zienswijzen was de verwachte toename van de geluidshinder. Op basis hiervan heeft Rijkswaterstaat in het TB een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo brengen we over een lengte van 11,9 km en op 21 locaties geluidschermen aan. In het OTB ging het nog om 9,5 km. Daarnaast stond in het OTB dat de geluidschermen schuin zouden worden geplaatst. In het TB is dit gewijzigd, we plaatsen de schermen rechtop. Ook worden ze absorberend uitgevoerd en krijgen ze aan beide kanten (klim)beplanting. Een grote aanpassing in het TB is daarnaast de volledige vervanging van de Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug. De nieuwe Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug krijgen geluidsreducerende voegovergangen. Op de Keizersveerbrug komt geluidsreducerend asfalt: tweelaags zoab.

Knooppunt Hooipolder

De vraag om knooppunt Hooipolder (A27/A59) om te bouwen tot een volwaardig knooppunt kwam ook vaak terug in de zienswijzen. Een ombouw tot een volledig ongelijkvloers knooppunt is binnen het projectbudget echter niet mogelijk. Wel heeft Rijkswaterstaat bij het ontwerp van de verbindingsboog rekening gehouden met een toekomstige ombouw naar een volledig knooppunt. Bovendien wordt de afwikkeling van het verkeer bij de verkeerslichten verbeterd. Daar profiteert ook het verkeer op de A59 van. De gemeente Geertruidenberg voert op dit moment een verkenning uit naar mogelijke verkeerskundige maatregelen aan de noordoostkant van het knooppunt om sluipverkeer te beperken.

Schade in uitvoeringsfase

Ook over de aanbestedings- en uitvoeringsfase zijn zienswijzen ingediend. Deze richtten zich onder meer op het garanderen van de bereikbaarheid, de grootte van werkterreinen en overlast door bouw- of sluipverkeer. Over de gevolgen van de werkzaamheden konden we in de Nota van Antwoord nog geen uitspraken doen, omdat er nog geen aannemers zijn geselecteerd. Uiteraard doen we ons uiterste best om de overlast zo veel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door afspraken te maken met de andere betrokken wegbeheerders om de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk te houden. Daarnaast is beperking van de verkeershinder onderdeel van de criteria waarop het uitvoeringscontract wordt gegund. En ook gemeenten zullen bij het verlenen van de omgevingsvergunningen aanvullende eisen stellen voor het beperken van de overlast.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen