Diverse onderzoeken

Een werknemer in oranje veiligheidkleding voert onderzoek uit op het asfalt
15-12-2023
22280 keer bekeken

Aannemerscombinaties ALSÉÉN en De Groene waarden voeren in 2023 en 2024 vele voorbereidende onderzoeken uit. Denk aan veldonderzoeken, grondonderzoeken, inspecties van viaducten, bruggen en wegen.

Ook vindt nader archeologisch onderzoek plaats en worden kabels en leidingen verlegd in het kader van de vernieuwing van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Er wordt op vele plekken onderzoek gedaan.

Allerlei soorten onderzoek

Bij de veldonderzoeken gaat het om allerlei soorten onderzoek. Er vindt onderzoek plaats ter voorbereiding op het ontwerp. Dat zijn onderzoeken zoals het inmeten van viaducten, watergangen en duikers, verhardingsonderzoeken, geotechnisch onderzoek via sonderingen, grondboringen en laboratoriumonderzoeken. Voor het geotechnisch onderzoek doet vinden boringen en sonderingen plaats in de grond, tot wel 20 à 25 m diep. Dit levert informatie op over de opbouw van de grond. Een ander onderzoek brengt de staat van de verharding van de A27 en de kruisende delen van het provinciale en gemeentelijke wegennet in kaart. Daarbij wordt onder meer gekeken naar draagkracht en schades van het asfalt. Ook vindt onderzoek plaats ter voorbereiding van de uitvoering, zoals archeologisch vooronderzoek, boringen of archeologische proefsleuven en onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten.

Overleg

Omdat de onderzoeken buiten plaatsvinden, betekent dit dat er bij mensen op hun perceel onderzoek moet worden gedaan. Hiervoor overlegt de aannemerscombinatie met de betrokken grondeigenaren. Ook mensen die over de A27 of aansluitende wegen rijden, kunnen te maken krijgen met de veldonderzoeken. Zo worden er in verband met de veiligheid van de weggebruikers en de onderzoekers verkeersmaatregelen genomen als er op of langs de weg onderzoek wordt gedaan. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om ter hoogte van onderzoekslocaties tijdelijk de snelheid te verlagen en/of rijstroken af te zetten. Om de hinder te beperken, proberen de aannemerscombinaties de onderzoeken waar mogelijk te clusteren en de werkzaamheden buiten de spits uit te voeren.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen